Tre satsingsområder i Human Innovation

Å samle og videreutvikle et bredt og sterkt miljø på menneskeorientert, tverrfarlig og eksperimenterende innovasjonsmetodikk er overordnet mål for klyngen – og avgjørende for å oppnå visjonen om et designdrevet samfunn hvor det lønner seg å skape bærekraftige, brukerdrevne løsninger.

Klyngen har valgt ut tre satsingsområder for innovasjonsarbeidet fremover. De tre områdene knyttes direkte opp til ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Satsingsområdene er:


Med klyngens satsning på helse er målet å illustrere effekten av strategisk designmetodikk for å oppnå økt brukerfokus i utviklingen av nye helsetjenester. Ved å involvere brukere – helsearbeidere, pasienter, pårørende og flere – så tidlig som mulig, øker vi sjansen for at tjenestene som utvikles faktisk er de rette. Dette kan samfunnet spare mye på.

Klyngen ønsker å bidra til mer inkluderende og bærekraftig utvikling av bygg, byer og samfunn ved å plassere mennesker og deres behov i sentrum av utbyggningsprosjektene. Klyngen kan bidra sammen med utbyggere, arkitekter, entreprenører, planleggere, saksbehandlere, og myndigheter i alle deler av prosessen fra ideer og planlegging til utforming. Potensialet for verdiskaping og økt innovasjonsevne er stort. Utfordringene som klyngen møter i sektoren er universelle, og løsningene som utformes vil derfor være relevante langt utenfor Norges grenser.

Klyngen skal bidra til å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Dette innebærer å jobbe med hele livssyklusen til et produkt – fra produksjon til gjenbruk eller avfall. Klyngen skal jobbe med å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp, blant annet gjennom nye løsninger for gjenbruk og avfallshåndtering. Feltet tar utgangspunkt i en kjernekompetanse i klyngen, nemlig industridesign, og vil med en menneskeorientert og designdrevet tilnærming skape mer bærekraftige produkter og avfallshåndtering.

––

Har du tanker du brenner inne med eller en utfordring du tror kunne egnet seg for et designdrevet innovasjonsprosjekt? Klyngeadministrasjonen kan hjelpe med å koble på relevante aktører, bistå med sparring, utvikling av prosjektbeskrivelser og søke om finansiering. Ta kontakt med klyngeleder Per-Arne Larsen på per-arne@drb.no.

Human Innovation

En næringsklynge som bruker designdrevet innovasjonsmetodikk – tverrfaglighet, eksperimentering, menneskeorienterte prosesser – til å skape flere ideer, nye løsninger, økt verdiskaping for nærings- og samfunnslivet og en mer bærekraftig fremtid.

Mål
o  Styrke kompetansen, markedspotensialet og konkurransekraften til designindustrien.
o  Bidra til økt innovasjon og produktivitet i andre næringer, som følge av økt designdrevet innovasjon.
o  Økt forskning på strategisk bruk av design

Visjon
Et designdrevet samfunn hvor det lønner seg å skape bærekraftige, brukerdrevne løsninger.