Hvordan kan helsesektoren oppnå økt brukerfokus og innovasjon med strategisk bruk av design? 


Helsesektoren står overfor store utfordringer i tiden fremover, og det er bred enighet både politisk og i bransjen at brukerinvolvering er rett vei å gå for å nå målene.

Med klyngens satsning på helse er målet å illustrere effekten av strategisk designmetodikk for å oppnå økt brukerfokus i utviklingen av nye helsetjenester.

Ved å involvere brukere – helsearbeidere, pasienter, pårørende og flere – så tidlig som mulig, øker vi sjansen for at tjenestene som utvikles faktisk er de rette. Dette kan samfunnet spare mye på.

Innovasjonstrakten (øverst) tar utgangspunkt i Design Thinking og er et verktøy som vektlegger prosess i forkant av pitch for å sikre at ideene som utvikles er fundert i reelle behov hos menneskene som skal benytte seg av dem.

Bergen Teknologioverføring (BTO) er en viktig driver i klyngens satsning på helsesektoren. Formålet med prosjektet er å demonstrere effekten av, og bygge kultur for brukerinvolvering, empati og tverrfaglig samarbeid.

Pilotprosjektet har ulike aktiviteter gjennom 2017 og tilrettelegger for felles innovasjonsprosjekter mellom offentlig sektor, designnæringen og øvrig næringsliv.

Se film fra første pilot i samarbeid med Bergen kommune og Helse Bergen:


Målsetting for pilotprosjektet er å:

  • gjennom kompetansetilførsel bygge kultur og erfaring innad i helsevesenet for å jobbe systematisk tverrfaglig og menneskeorientert med innovasjon – ved hjelp av metodikken Design Thinking.
  • åpne et marked for designnæringen gjennom å tidlig koble designere på tverrfaglig utviklingsarbeid. På den måten synliggjøres verdien av å arbeide strategisk med menneskefokus gjennom også koble på designfaget i helsesektoren.
  • bidra til å avdekke barrierer for samarbeid mellom kommune, helsevesen og næringsliv. Per dags dato ligger ikke forholdene tilstrekkelig til rette for å skape en tverrfaglig, tverrsektoriell og robust helseindustri.


Hordaland Fylkeskommune, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Nærings- og fiskeridepartementet har bidratt med midler som gjør det mulig å demonstrere innovasjonsmetodikken opp mot utfordringer i helsesektoren.

Pilot 1: Med Helse Bergen, Bergen kommune og Bergen Teknologioverføring, 14.–15. mars 2017
Problemstilling: Hvordan kan vi skape bedre tjenester og helhetlige opplevelser for pasienter med sammensatte behov i overgangen mellom eget hjem, sykehus og kommunale helsetjenester?

Pilot 2: Med DOGA, Oslo Medtech, Tekna, Modum Bad og Helse Fonna, 23.–24. mai 2017
Problemstilling: Hvordan kan teknologi bidra til et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud for ungdom med spiseforstyrrelser

«Hovedtrakten»: Med Fjell kommune og Bergen Teknologioverføring, 6.–7. og 12.–13. juni
Problemstilling:
 Kan vi involvere eldre i å utvikle sitt eget tjenestetilbud – et tilbud som gir økt trygghet og livskvalitet

Er du interessert i å høre mer om klyngens satsing på tjenesteinnovasjon i helsesektoren?
Ta kontakt med klyngeleder Per-Arne Hvidsten Larsen på per-arne [at] humaninnovation.no / +47 996 42 262