Hvordan kan helsesektoren oppnå økt brukerfokus og innovasjon med strategisk bruk av design? 


Helsesektoren står overfor store utfordringer i tiden fremover, og det er bred enighet både politisk og i bransjen at brukerinvolvering er rett vei å gå for å nå målene.

Med klyngens satsning på helse er målet å illustrere effekten av strategisk designmetodikk for å oppnå økt brukerfokus i utviklingen av nye helsetjenester.

Ved å involvere brukere – helsearbeidere, pasienter, pårørende og flere – så tidlig som mulig, øker vi sjansen for at tjenestene som utvikles faktisk er de rette. Dette kan samfunnet spare mye på.

Innovasjonstrakten (øverst) tar utgangspunkt i Design Thinking og er et verktøy som vektlegger prosess i forkant av pitch for å sikre at ideene som utvikles er fundert i reelle behov hos menneskene som skal benytte seg av dem.

Bergen Teknologioverføring (BTO) er en viktig driver i klyngens satsning på helsesektoren. Formålet med prosjektet er å demonstrere effekten av, og bygge kultur for brukerinvolvering, empati og tverrfaglig samarbeid.

Pilotprosjektet har ulike aktiviteter gjennom 2017 og tilrettelegger for felles innovasjonsprosjekter mellom offentlig sektor, designnæringen og øvrig næringsliv.

Se film fra første pilot i samarbeid med Bergen kommune og Helse Bergen:


Målsetting for pilotprosjektet er å:

  • gjennom kompetansetilførsel bygge kultur og erfaring innad i helsevesenet for å jobbe systematisk tverrfaglig og menneskeorientert med innovasjon – ved hjelp av metodikken Design Thinking.
  • åpne et marked for designnæringen gjennom å tidlig koble designere på tverrfaglig utviklingsarbeid. På den måten synliggjøres verdien av å arbeide strategisk med menneskefokus gjennom også koble på designfaget i helsesektoren.
  • bidra til å avdekke barrierer for samarbeid mellom kommune, helsevesen og næringsliv. Per dags dato ligger ikke forholdene tilstrekkelig til rette for å skape en tverrfaglig, tverrsektoriell og robust helseindustri.


Hordaland Fylkeskommune, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Nærings- og fiskeridepartementet har bidratt med midler som gjør det mulig å demonstrere innovasjonsmetodikken opp mot utfordringer i helsesektoren.

Pilot 1: Med Helse Bergen og Bergen kommune, 14.–15. mars 2017
Problemstilling: Hvordan kan vi skape bedre tjenester og helhetlige opplevelser for pasienter med sammensatte behov i overgangen mellom eget hjem, sykehus og kommunale helsetjenester?
Les oppsummering fra Campen her.

Pilot 2: Med DOGA, Oslo Medtech, Tekna, Modum Bad og Helse Fonna, 23.–24. mai 2017
Problemstilling: Hvordan kan teknologi bidra til et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud for ungdom med spiseforstyrrelser?
Les oppsummering fra Campen her.

Pilot 3 er planlagt for våren 2018. Mer info kommer.

For mer informasjon om prosjektet, eller innspill til videre fremdrift, ta kontakt med prosjektleder Kari Øritsland, kari@drb.no