Bedre sosial trening med Design Thinking og videomodellering

Skjermdump fra en av Helse Fonnas treningsfilmer som demonstrerer sosiale ferdigheter

Psyktools og Haltenbanken samarbeider om videomodelleringsprosjekt som skal hjelpe barn og unge med autismediagnoser å bygge vennskap

Publisert 24.05.2017

– Mennesker hermer, smiler og nikker – små sosiale koder som gjør at vi blir likt. Dette er ting som skjer helt ubevisst hos de fleste av oss, men det er ikke opplagt for mennesker med lettere autismespekterdiagnoser. Det kan gjøre det vanskelig å komme inn i det sosiale livet på skolen, forteller Elise Sæle Dahle.

– Som designere er oppgaven vår å snu opp ned på prosessen – å starte fra avdekkede behov hos brukeren, og bygge løsninger rundt dem, sier Elise Sæle Dahle, partner og designer i Haltenbanken.

Dahle er partner og designer i designbyrået Haltenbanken, som i samarbeid med Psyktools (datterselskap av konsulentbyrået Sonat) og Helse Fonna er i gang med å utvikle et verktøy som skal gjære det mulig for lærere og pårørende å være tettere på barnets sosiale trening.

I likhet med resten av helsesektoren, opplever Helse Fonna et økende behov for digitale tjenester i behandling og oppfølging av mennesker med psykiske utfordringer. I dag er den sosiale treningen av barn og unge med autismediagnoser avhengig av spesialistenes kapasitet.

– Det er ikke et mål å erstatte spesialistene fullt og helt, men å gjøre lærere og pårørende i stand til å være veiledere, og legge til rette for samhandling i treningen av barnet. Målet er å kunne behandle flere bedre ved å tilrettelegge for samhandling og mer effektiv ressursbruk, sier Dahle.
 

Får opplæring i sosiale koder gjennom video

Spesialistene i Helse Fonna har lenge arbeidet etter et metodeverktøy av den amerikanske forskeren Jed Baker – en strukturert prosess for screening av ferdighetsnivå, og innlæring av nye sosiale ferdigheter ved hjelp av videomodellering.

– Forsking viser at videomodellering er en effektiv metode i innlæring av sosiale ferdigheter for barn og ungdom med autisme. Filmene viser konkrete sosiale situasjoner og demonstrerer hvordan en bør og ikke bør kommunisere, samt hva de involverte tenker i situasjonen, forklarer Jonny Klemetsen, administrerende direktør i Psyktools.
 

Helse Fonna: Halde gåande ein samtale

Ved å bygge et digitalt treningsverktøy vil Psyktools og Haltenbanken ta spesialistene ut av selve treningen. Spesialister fra helsevesenet vil sette sammen individuelle treningsprogram læreren kan forstå og veilede eleven gjennom. Dahle og Klemetsen håper det kan gi større frihet og fleksibilitet til lærere og pårørende.

– Pårørende opplever autisme som en vanskelig livssituasjon. Det er dokumentert spenningsnivå tilsvarende det en ser hos soldater i krigssoner, sier Klemetsen.

– Mange føler nok på at de ikke vet hvordan de på best måte kan støtte barna sine, og opplever at de ikke får nok hjelp. Å lage et verktøy som kan hjelpe foreldre å hjelpe barnet sitt har stor verdi, ikke bare for den enkelte det berører, men for samfunnet som helhet, legge Dahle til.

Les også:

 

Helseprosjektet, DesignArena

I helseprosjektet samarbeider DesignArena tett med Bergen Teknologioverføring (BTO). Formålet med prosjektet er å demonstrere effekten av, og bygge kultur for brukerinvolvering, empati og tverrfaglig samarbeid.

Pilotprosjektet har ulike aktiviteter gjennom 2017 og tilrettelegger for felles innovasjonsprosjekter mellom offentlig sektor, designnæringen og øvrig næringsliv.

Les mer  → 

Kari Øritsland fra DesignArena / BTO har arbeidet tett med de ulike samarbeidspartnerne for å få prosjektet på fote

Introduserer designmetodikk til helsesektoren

Samtidig som Bent Høie snakker om pasientens helsetjeneste, fastslår den den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21s økt brukermedvirkning som øverste satsningsområde.

– Det er stort fokus på pasientmedvirkning i helsesektoren. Vi bestemte oss for å anvende Design Thinking inn mot helse fordi vi vet at det er en god metode for å involvere brukerne, forteller Kari Øritsland.

Kari Øritsland fra DesignArena / BTO (Bergen Teknologioverføring) har i samarbeid med Psyktools jobbet tett med Helse Fonna for å få prosjektet opp, som del av designklyngens satsning mot helsesektoren.

Da startet arbeidet med å få opp konkrete prosjekter for å demonstrere at designmetodikken virker. Øritsland kartla organisasjoner med strategisk forankrede innovasjonsbehov og så at Barnehabiliterings-teamet i Helse Fonna hadde det. Øristland fasiliterte innledende samtaler med Helse Fonna og hjalp dem å løfte videomodelleringsprosjektet fra å produsere flere videofilmer, til å utvikle et system for bedre samhandling i behandlingsopplegget.

– Videre hjalp vi Helse Fonna å finansiere sin egeninnsats gjennom ExtraStiftelsen. Det var viktig for at de skulle bli i stand til å samarbeide med DesignArena-bedrifter, sier Øritsland.

På dette stadiet var det naturlig å koble på Psyktools og Haltenbanken som har tidligere har arbeidet sammen om prosjekter i helsesektoren.

– Vi går inn og gjør en stor og betydelig jobb med å forankre og å løfte prosjekter så de har et mer helhetlig fokus. Det er mange risikovurderinger og avklaringer som skal tas. Dette prosjektet er forankret på direktørnivå hos Helse Fonna som ser prosjektet som en mulighet til å få erfaring med å samarbeide med eksterne leverandører.


Avdekker behov med Design Thinking

Med finansieringen i boks er prosjektet nå klart for videreutvikling. Det er mange spørsmål som skal besvares: Hvordan tjenesten må være for å kunne erstatte spesialisten i visse situasjoner, og om verktøyet skal kommunisere i hovedsak til voksne som trener med barnet, eller til barnet selv.

– Vi skal nå i gang med en Design Thinking-prosess som går hele veien fra brukerundersøkelser til design og prototype. Første steg er å observere behandlere, brukere og pårørende i treningssituasjonen og snakke med dem om hvilke behov de har. Jo grundigere innsiktsarbeid, jo sikrere kan vi være på at verktøyet vi bygger er det rette for brukeren, forklarer Dahle og fortsetter:

– Vi ser utrolig mange dårlige brukeropplevelser. Tjenestene «virker» fordi de som er syke vil bli friske – men det betyr ikke at opplevelsen deres er god. Som designere er oppgaven vår å snu opp ned på prosessen – å starte fra avdekkede behov hos brukeren, og bygge løsninger rundt dem. Om vi kan kombinere tverrfaglig brukerinnsikt og designtenkning med det helsefaglige kan vi bygge bedre løsninger. Når en setter brukerens behov i sentrum kommer det ofte frem at løsningene kunne vært mye enklere, sier Dahle.

Jonny Klemetsen er administrerende direktør for Psyktools, en digital platform som skal enkle samhandlingen mellom helsevesenet, brukere og pårørende.

Maskinlæring og kunstig intelligens

Prosessen skal munne ut i en prototype for videre testing med brukerne. Løsningen skal i første omgang være så enkel som mulig, men på sikt vil Psyktools implementere kunstig intelligens og maskinlæring:

– Prediksjon innen helse er det nye store – å forutsi utviklingen innenfor en diagnose. På den måten kan en jobbe forebyggende og gi brukerne individuelle råd og veiledning om hvordan ta vare på sin egen helse. Og dermed avlaste spesialisthelsetjenesten så det er større kapasitet til dem med tyngre problemer, sier Klemetsen.


InnovasjonsCamp i Oslo

I samarbeid med Helse Fonna, Modum Bad, Oslo Medtech, Tekna og DOGA arrangerte DesignArena og BTO i midten av mai InnovasjonsCamp hvor tverrfaglige grupper arbeider med problemstillingen: «Hvordan kan teknologi bidra til et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud for ungdom med spiseforstyrrelser?»

InnovasjonsCampen er andre pilot i et større prosjekt finansiert av Hordaland Fylkeskommune, Nærings- og fiskeridepartementet og Sparebankstiftelsen SR-Bank. Første pilot fant sted tidligere i år i samarbeid med Helse Bergen og Bergen kommune, og en tredje er planlagt over sommeren.

– Videomodelleringsprosjektet med Helse Fonna blir en modell for hvordan vi kan følge opp prosjekter som kommer ut av InnovasjonsCampene med strategisk forankring, finansiering og implementering. Ved å introdusere designmetodikk til helsesektoren ønsker vi å bidra til et bedre helsevesen der pasientmedvirkning og tverrfaglig brukerinnsikt er en selvfølge.

Les også: