Kommunen, helsevesen og næringsliv går sammen om brukerdrevne innovasjonsprosjekter

– Effektivitet er ikke målet i seg selv, men det er veldig ofte et resultat, sier klyngeleder Torhild Eide Torgersen om prosjektet som legger til rette for tverrfaglig samarbeid mellom privat og offentlig sektor.

Publisert 02.02.2017

– Brukerdrevet innovasjon og strategisk bruk av design er kjernen av det vi arbeider med i DesignArena. Vi er overbevist om at Design Thinking er et verktøy som kan bidra til å løse mange av de store samfunnsutfordringene vi står overfor, sier klyngeleder Torhild Eide Torgersen. 

Den Bergensbaserte næringsklyngen har med bakgrunn i Design Thinking utarbeidet Innovasjonstrakten – en modell som kan benyttes på tvers av sektorer for å identifisere og utvikle gode innovasjonsprosjekter, godt fundert i reelle utfordringer.

– Innovasjonstrakten setter Design Thinking-metodikken i en større kontekst som gjør metodikken tydelig og appellerende til de rette menneskene. Samtidig synliggjør den det statlige virkemiddelapparatet og hvilke ordninger som er gjeldende i ulike faser av prosjektet, forteller prosjektleder Kari Øritsland.

Innovasjonstrakten

Prosjekt initiert av DesignArena og Bergen Teknologioverføring (BTO) med formål å demonstrere effekten av, og bygge kultur for brukerinvolvering, empati og tverrfaglig samarbeid.

Pilotprosjektet har ulike aktiviteter gjennom 2017 og tilrettelegger for felles innovasjonsprosjekter mellom Bergen Kommune, Helse Bergen og lokalt næringsliv.

Målsetting for pilotprosjektet er å:
… gjennom kompetansetilførsel bygge kultur og erfaring innad i helsevesenet for å jobbe systematisk tverrfaglig og menneskeorientert med innovasjon – ved hjelp av metodikken Design Thinking.
… åpne et marked for designnæringen gjennom å tidlig koble designere på tverrfaglig utviklingsarbeid. På den måten synliggjøres verdien av å arbeide strategisk med menneskefokus gjennom også koble på designfaget i helsesektoren.
… bidra til å avdekke barrierer for samarbeid mellom kommune, helsevesen og næringsliv. Per dags dato ligger ikke forholdene tilstrekkelig til rette for å skape en tverrfaglig, tverrsektoriell og robust helseindustri.

– Innovasjonstrakten setter Design Thinking-metodikken i en større kontekst som gjør metodikken tydelig og appellerende til de rette menneskene, forteller prosjektleder Kari Øritsland

«Helsesektoren har et opplagt behov for brukerinvolvering»

Både Hordaland Fylkeskommune, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Nærings- og fiskeridepartementet stiller seg bak prosjektet og har bidratt med midler som gjør det mulig for DesignArena å demonstrere innovasjonsmetodikken – i første omgang gjennom et pilotprosjekt opp mot helsesektoren.

– Helsesektoren har et opplagt behov for brukerinvolvering. Det er tross alt for brukeren at helsevesenet er til. Ved å ta utgangspunkt i reelle behov hos ekte mennesker får en bedre, mer brukervennlige og effektive løsninger. Med Innovasjonstrakten som innfallsvinkel er effektivitet ikke målet i seg selv, men det er veldig ofte et resultat, sier Torgersen.

Les også: Den beste julegaven fikk vi av Sparebankstiftelsen SR-Bank

På Raff Dialogkonferanse arrangert av DesignArena og Høgskolen i Bergen høsten 2016 fortalte designdirektør Lorna Ross fra Mayo-klinikken om tiltakene som har gjort klinikken verdensledende innen brukerdrevne helsetjenester.

– Dette er noe som stadig flere får øynene opp for verden over. I Norge bør vi la oss inspirere av organisasjoner som Mayo-klinikken som har pasientsikkerhet og brukerdrevet innovasjon som øverste mål, forteller Øritsland.

Les også: Empati i fokus på Raff Fagdag

HelseOmsorg21

HelseOmsorg21 (HO21) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg som skal bidra til en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester.

Målbildet for HO21 er tredelt og strategien skal gjennom forskning og innovasjon bidra til: god folkehelse, grensesprengende forskning og næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling.

Prosjektet har mottatt støtte fra Hordaland Fylkeskommune, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Nærings- og fiskeridepartementet

I tråd med HelseOmsorg21

– Metodikken bak Innovasjonstrakten er hånd i hanske med regjeringen sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien (HO21), påpeker Øritsland.

– HO21 legger strenge føringer for økt pasientsikkerhet og brukerinvolvering. Det beviser at den norske helsesektoren er moden for denne typen metodikk. Men de trenger litt hjelp for å komme i gang. Vi har kompetansen og verktøyene som skal til for å katalysere dette arbeidet og det er dette vi har fått midler til å demonstrere, forteller hun videre.

Les også: Riktig medisin for mastersyken


Bergen Kommune + Helse Bergen = sant

Et av målene med pilotprosjektet er å bevisstgjøre helsesektoren om hva brukerinvolvering innebærer i alle stadier – fra forskning til prosjektstart og implementering. 

– Hvordan er pilotprosjektet lagt opp?

– I løpet av 2017 gjennomfører vi to mindre piloter, og en lengre Innovasjonstrakt. Her vil bedrifter fra DesignArena med Design Thinking-kompetanse fungere som fasilitatorer, og deltakere fra klyngen, øvrig næringsliv og helsesektoren vil arbeide med å løse konkrete innovasjonsutfordringer. Hoveddelen av prosjektet skjer til høsten da vi skal kjøre en månedslang Design Thinking-prosess med aktører fra offentlig helsevesen, kommune, akademia og næringsliv, forteller Torgersen.

Steg for steg består prosessen i å etablere gode, tverrfaglige team som skal benytte Innovasjonstrakten opp mot problemstillinger med strategisk forankring hos “problemeierne” og som tar utgangspunkt i reelle brukerbehov. Gruppene trenes også i pitching for å kunne forankre prosjektene mot sin organisasjon og finne videre finansiering i etterkant av programmet. I tillegg gjør DesignArenas samarbeid med Bergen Teknologioverføring (BTO) at de kan følge prosjektene opp videre mot kommersialisering, som er BTOs kjernekompetanse.

– Det statlige apparatet har en rekke virkemidler som kan bistå i videreutviklingen av en idé til verifisert løsning. Deltakerne vil få en innføring i hvor de kan gå for å få støtte til videre innsiktsarbeid, utvikling og verifisering, sier Øritsland.

Målet er å få de involverte partene til å se verdien av metodikken og skape kultur for tverrfaglig samarbeid mellom helsevesen, kommune og næringsliv

– Hva er DesignArena sin rolle i prosjektet?

– DesignArena er inne som fasilitator mellom partene – og gjennom våre bedrifter står vi for det faglige innholdet. Vi vil også koble på andre medlemsbedrifter og prosjekter i DesignArena. Vi har et voksende miljø av designtenkere i regionen og det er fantastisk å få koble dem på prosjekter hvor de kan bidra med sin kompetanse. Målet er å få de involverte partene til å se verdien av metodikken og skape kultur for tverrfaglig samarbeid mellom helsevesen, kommune og næringsliv. Og dermed åpne opp for innovative partnerskap gjennom innkjøpsordninger i offentlig sektor, forteller Torgersen.


Vil samarbeide

Torgersen forteller videre at Helse Bergen og Bergen Kommune som begge er medlem i klyngen, har vært eksplisitte på at de ønsker bedre samarbeid seg imellom:

– Da de meldte seg inn i DesignArena var det nettopp dette de begge trakk frem. De har lenge ønsket et tettere samarbeid med hverandre, men har ingen god tradisjon for det. Som medlemsbedrifter får de mulighet og drahjelp til å koble seg tettere mot hverandre, designnæringen og det øvrige næringslivet.

– I tverrfaglige samarbeid får en fra første stund belyst en samfunnsutfordring fra mange forskjellige perspektiver. En arbeider kontinuerlig for en helhetlig forståelse av problemet så en kan utvikle de rette løsningene. Til syvende og siste er det med på å redusere risiko for de involverte, legger Øritsland til.


Overførbart til andre næringer

Torgersen og Øritsland understreker at Innovasjonstraken er et nyttig verktøy uavhengig av sektor.

– Store bedrifter forstår at deres innovasjonsmuligheter ligger i å forstå kundene sine i dybden. Det er ikke lenger nok med vanlige markedsundersøkelser, fortsetter Øritsland.

Vi ønsker å ta Innovasjonstrakten med oss til alle klynger som er interesserte

 

Med tiden håper DesignArena at denne helhetlige forståelsen i innovasjonsprosjekter blir en selvfølge for alle som har et ansvar innenfor innovasjonsarbeid. 

Torgersen avslutter med en oppfordring til andre næringsklynger: 

– Vi ønsker å ta Innovasjonstrakten med oss til alle klynger som er interesserte. Om vi får offentlig sektor og næringsliv til å samarbeide om prosjekter som bunner i reelle behov hos ekte mennesker vil vi se mye god innovasjon fra Norge i tiden som kommer.

Følg med for mer informasjon om Innovasjonstrakten i tiden som kommer, og ta gjerne kontakt med torhild @ drb.no dersom du er interessert i å vite mer.